Jak założyć rodzinny dom seniora? Prowadzenie rodzinnego domu dla seniorów, jest szczególnym rodzajem zawodowej aktywności. Do rodzinnych domów dla seniorów, skierowane zostają starsze osoby albo starsze i jednocześnie niepełnosprawne, dla których nie jest możliwe zapewnienie opiekuńczych usług w miejscu, gdzie zamieszkują. Jest to zatem rodzaj pracy, który wymaga sporego zaangażowania, ale daje również sporą dawkę satysfakcji z udzielania pomocy starszym osobom. Jak założyć rodzinny dom seniora? Jakie są aktualne wymogi?

Rodzinny dom seniora – czym tak naprawdę jest?

Rodzinny dom seniora, jest zwyczajową nazwą dla tego rodzaju domów pomocy dla osób będących w podeszłym wieku. Jest to rodzaj usług bytowych oraz opiekuńczych, które świadczone są całodobowo. W rodzinnych domach seniora, zamieszkiwać może nie mniej aniżeli trzech oraz nie więcej aniżeli ośmiu seniorów. Osoby będące w podeszłym wieku, jak i te z niepełnosprawnościami, także kieruje się do rodzinnych domów dla seniorów.

Kto ma możliwość założenia rodzinnego domu seniora? 

Założeniem rodzinnego domu dla seniorów, może się zająć najemca albo właściciel budynku, w którym docelowo świadczone mają być usługi. Ważne jest jednakże to, aby osoba najmująca budynek mieszkalny jednorodzinny, była w stanie gwarantować odpowiednie działanie rodzinnego domu dla seniorów. Rodzinny dom seniora, może zostać założony przez:

  • osobę fizyczną,
  • organizację publicznego pożytku.

Jeżeli rodzinny dom dla seniorów zostanie założony przez osobę fizyczną, powinna ona także zamieszkiwać w tymże budynku, jak również bezpośrednio świadczyć osobom starszym usługi o charakterze opiekuńczym i bytowym. W wypadku rodzinnych domów dla seniorów prowadzonych przez organizację pożytku publicznego, usługi te realizowane są przez osoby kierujące rodzinnymi domami pomocy, które też w nich mieszkają.

Osoby zajmujące się prowadzeniem rodzinnych domów dla seniorów, mogą skorzystać z pomocy innych osób podczas świadczenia usług opiekuńczych oraz bytowych. Ilość wspomagających osób, winna zostać dobrana do indywidualnych możliwości oraz potrzeb seniorów.

Jakie wymogi musi spełniać budynek? 

W jednym jednorodzinnym mieszkalnym budynku, może być prowadzony nie więcej, aniżeli jeden dom rodzinny dla seniorów. Tego rodzaju budynek, winien spełniać niżej wymienione wymogi:

  • osoby starsze mają mieć dostęp do budynku i jego otoczenia,
  • budynek wraz z jego otoczeniem, muszą być pozbawione architektonicznych barier, przy zastosowaniu odpowiednich udogodnień dla niepełnosprawnych osób,
  • pomieszczenia, mają być wyposażone odpowiednio do potrzeb osób starszych,
  • w budynku muszą się znajdować pomieszczenia do wspólnego użytku: pokój pobytu dziennego służący w roli jadalni, jak również kuchnia dla każdego spośród mieszkańców owego domu,
  • w pokojach mieszkaniowych, musi znajdować się: tapczan albo łóżko, krzesła, stół, szafka i inne konieczne sprzęty związane z potrzebami indywidualnymi seniorów,
  • pokoje jednoosobowe, muszą mieć powierzchnię nie mniejszą, aniżeli 12 m2, zaś dwuosobowe – powierzchnię nie mniejszą, aniżeli 2 m2 na osobę,
  • mieszkalne pokoje, przeznaczone będą dla nie więcej, aniżeli 2 osób,
  • jeżeli budynek będzie wielokondygnacyjny i nie będzie mieć wind – mieszkalne pokoje dla seniorów, muszą być usytuowane na parterze.

Aktualne wymogi co do usług

Zakres usług o charakterze opiekuńczym, musi zawsze być dostosowany do potrzeb indywidualnych starszych osób, jak i uwzględniać ich poziom samodzielności. Dokładne wymogi co do opiekuńczych oraz bytowych usług, zostały opisane w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej i Pracy z dn. 31 maja 2012 roku w sprawie rodzinnych domów pomocy. 

Jak założyć rodzinny dom dla osób starszych? – zawarcie umowy z gminą

Rodzinne domy dla osób starszych, mogą być prowadzone wyłącznie na podstawie umów zawartych przez organizację pożytku publicznego albo osobę fizyczną z gminą odpowiednią z uwagi na lokalizację wybranego domu rodzinnego dla seniorów. Osoby starsze, które zostaną skierowane do rodzinnego domu dla seniorów, muszą zawrzeć pisemną umowę z osobą będącą właścicielem takiego ośrodka, w której to zostanie określony chociażby: sposób, w jaki będą świadczone usługi bytowe oraz opiekuńcze. Umowa, może zostać również podpisana z prawnym opiekunem albo też pełnomocnikiem osoby będącej w podeszłym wieku.

Kto sprawuje kontrolę nad rodzinnymi domami opieki dla osób będących w podeszłym wieku?

Działalność prowadzona przez rodzinne domy dla osób będących w podeszłym wieku, jest za każdym razem nadzorowana. Minimum raz w ciągu pół roku, kontrola przeprowadzana jest w takich właśnie miejscach przez kierowników ośrodków pomocy społecznej, w imieniu oraz z upoważnienia prezydenta danego miasta, burmistrza czy też wójta wybranej gminy. W wypadku uzasadnionych podejrzeń odnośnie występowania nieprawidłowości albo uchybień w zakresie funkcjonowania (na przykład z powodu skarg składanych przez osoby przebywające w rodzinnych domach dla osób będących w podeszłym wieku), osoba sprawująca funkcję kierownika ośrodka przeprowadzić musi doraźną kontrolę.